Годишният анализ на индустрията обхваща 583 български компании в областта на аутсорсинга на бизнес процесите  (BPO) и ИТ аутсорсинга (ITO).
 

ОСНОВНИТЕ ИЗВОДИ

  • През 2018 г. индустрията на изнесените услуги формира 5.2% от годишния брутен вътрешен продукт на страната  или 2.4 милиарда евро;
  • При запазване на този положителен тренд прогнозата за 2022 г. е приходите в сектора да се удвоят до 4.8 млрд. евро, а относителният дял на аутсорсинга в БВП да достигне 9.2%.
  • За 2018 г. се наблюдава двоен ръст в броя на опериращите у нас Центрове за споделени услуги (SSC). Заради огромния брой служители (около 20% от цялата индустрия) и висококвалифицираните услуги, които се извършват в България за компаниите им майки, този подсектор формира и най-големия принос към държавата по отношение на изплатени работни заплати и осигуровки като абсолютна тежест.

 

ПАЗАР ТРУДА

  • Аутсорсинг секторът формира 2% от пазара на труда в България. В него са заети повече от 73 600 души към края на 2018 г. (над 9% ръст за последната година).
  • Прогнозите са към 2022 г. броят им да превиши 80 хил. души.

 

ДАНЪЦИ И ЗАПЛАТИ

  • Кампаниите в сектора продължават да повишават разходите за заплати през 2018 г., достигайки до 8.5% от всички разходи за заплати, платени в България.
  • Приносът за социално осигуряване достига до 7.0% от общите за страната.

 

ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

  • Оперативните приходи за 2018 г. нарастват с 19.5% вместо прогнозираните в миналогодишното издание 15.8%, като резултат от продължаващия преход към по-сложни високо-технологични услуги, основани на знанието и продукти с висока добавена стойност.

 

  Свали репорта

 

 

Генерален партньор

 

 

Партньори